Bus No. 27

Stop Name General Shift
Khal ghat 6:25
Kasrawat Fata 6:30
Khal Phatak 6:34
Prakash Nagar  6:40
Sunel Phatak 6:42
Bus Stand 6:45
Sanjay Nagar 6:50
Mahesh Fata 6:55
Guljahara 6:57
Plash Hotal 7:05
Manpur 7:35
Janapao Kuti 7:50
Jamli Bypass 8:00
Pithampur Bypass 8:10
Tejaji Nagar 8:35
College 8:45