Bus No. 20

Route No. 20
Stop Name  General Shift
Nut Bolt Square 7:30
Panchwati 7:35
Dewas Naka 7:40
Sagar Motor 7:43
Shalimar Town 7:45
Jain Nursery 7:47
Satya Sai Square 7:50
Vijay Nagar Chouki 7:52
Malviya Nagar 7:54
Dainik Bhaskar 7:58
LIG Square 8:00
Impetus 8:02
Palasia Thana  8:05
Sanghvi Motor 8:07
Geeta Bhawan 8:10
MY Square 8:17
College 8:45